2 d’octubre de 2017

L'Associació UNESCO de Lleida, ha participat a la redacció d'aquesta Carta a la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova en nom de la llibertat d'expressió, del dret a l'autodeterminació i per la dignitat en el Dia Internacional de la No Violència.

Aquesta Carta s'ha presentat el passat dissabte 29 de setembre.

Carta de la Federació Catalana d'Associacions i Clubs UNESCO a la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova 


Benvolguda Directora General de la UNESCO, 


Ens adrecem a vostè per posar-la en coneixement de la situació que viu el nostre país, Catalunya, i per demanar-li que doni suport al desig del poble català: votar en referèndum el proper dia 1 d'octubre.

Després de les diverses actuacions per part del Govern d’Espanya, del Tribunal Constitucional i de la Fiscalia, el poble de Catalunya viu moments d’alta tensió, tant política com social. Els processos de diàleg amb el Govern Central han sigut denegats degut a què en el procés sempre s’ha demanat el dret a decidir la possibilitat de la autodeterminació. Dret declarat en l’article 1 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (ICCPR) i el Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals (ICESCR), que formen part de la Carta de les Nacions Unides (Capítol 1, Article 1, part 2) junt amb la Declaració Universal dels Drets Humans (Article 15).

El dret a decidir del poble de Catalunya la possible autodeterminació de l’ Estat Espanyol, ha sigut vetat, esmicolat i tergiversat. La post-veritat forma part de l’estratègia sòcio-política dels partits polítics que volen la indissoluble unitat de l’Estat espanyol per esbiaixar els drets fonamentals, ja malferits des de la Sentència del Tribunal Constitucional (27 de Juny del 2010) sobre l’Estatut de Catalunya, prèviament refrendat pel poble de Catalunya.

Des d’aquell moment, totes les manifestacions socials que han realitzat els catalans han sigut multitudinàries (amb una massa crítica considerable) amb ressò internacional i totalment pacífiques.

Hem demostrat durant set anys consecutius ser un poble de pau, autoconscient dels seus fonaments històrics i socials, i ferm en les nostres voluntats. Voluntats que són de dret, mai de privilegis no merescuts ni pidolats. Són drets de reconeixement, deontològics que, en part, han sigut menyspreats, en part han sigut ignorats.

És per això que, després de demanar pacientment que se’ns escoltés durant tot aquest temps, el Govern de la Generalitat ha decidit – després d’haver guanyat la consulta sobre la Independència de Catalunya del 9 de novembre del 2014 amb un 80,91 % el sí a l’esdevinguda d’un estat independent –de declarar el pròxim 1 d’octubre el Referèndum sobre l’Autodeterminació de Catalunya. Referèndum declarat il·legal i antidemocràtic per part del Govern Central.

Per la llibertat d’expressió, per la llibertat de consciència, i pel respecte a les capacitats democràtiques, més enllà del concepte de l’estat de dret, demanem a la UNESCO el suport a què es faci possible el Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya. Per la dignitat del Poble Català, dignitat que forma part dels Drets Humans i del Patrimoni de la Humanitat.

Ben cordialment,

Dolors Reig Garganta

Presidenta


Letter from the Catalan Federation of UNESCO Associations and Clubs to the General Director of UNESCO, Ms. Irina Bokova

Dear General Director of UNESCO,

We address you to inform you about the situation in our country, Catalonia, and to ask you to support the desire of the Catalan people: vote in referendum on October, 1.

After the various actions on the part of the Government of Spain, of the Constitutional Court I of the Public Prosecutor's Office, the people of Catalonia are experiencing moments of high tension, both political and social. The processes of dialogue with the Central Government have been denied because the process has always been called for the right to decide the possibility of self-determination. Right stated in article 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) which form part of the Charter of the United Nations (Chapter 1, Article 1, part 2), together with the Universal Declaration of Human Rights (Article 15).

Our right to decide the possible self-determination of the Spanish State has been vetoed, crumbled and distorted. Post-truth is part of the socio-political strategy of the political parties that want the indissoluble unity of the Spanish State to bias the fundamental rights, already harmed since the Sentence of the Constitutional Court (27 of June of the 2010) on the Statute of Catalonia, previously aproved in referendum for the people of Catalonia.

From that moment on, all the social manifestations made by the Catalans have been multitudinous (with a very considerable critical mass) with international and totally peaceful echoes.

We have proved, during seven consecutive years, as a people of peace, self-conscious of its historical and social foundations, and firm in our wills. Wills that are of right, never of undeserved privileges or begging. They are recognizable rights, deontological, which, in part, have been despised, have in part been ignored.

So, after patiently requesting us to be heard during this time, the Government of the Generalitat has decided - after having won the Citizen Participation Process on November 9, 2014 with a 80.91 % the yes to the happened one of an independent state - to declare next the October 1 the Referendum on the Self-determination of Catalonia. Referendum declared illegal and undemocratic by the Central Government.

For freedom of expression, for freedom of conscience, and for respect for democratic capacities, beyond the concept of the rule of law, UNESCO is asking the support to make the Catalan Self-Determination.

For the dignity of the Catalan People, dignity that is part of Human Rights and the World Heritage.

Barcelona, 2017 September, 29.

Dolors Reig Garganta
President

17 d’agost de 2017TOTS SOM BARCELONA

Estimats amics,

En nom de l'Associació d'Amics de la UNESCO de Lleida, en nom de la Comissió de Diàleg Interreligiós i com a membres representat de l'Assemblea Municipal de les Religions de Lleida i de la Xarxa d'Entitats de Diàleg Interreligiós de Catalunya

Denunciem:

La miserable acció terrorista jihadista d'arreu del món, últimament expandida en Ouagadougou, Burkina Faso, i avui desgraciadament desenvolupada en la nostra estimada Barcelona.

La excretable acció assassina que, en nom de l'Estat Islàmic (ISIS), s'està expandint per tot el món. La difamació i la tergiversació del sentit espiritual de l'Islam. Aquest quedarà recolçat per les ments i els cors purs dels que estimen més enllà dels personalismes, de les étnies, i de la monopolització de la veritat.

Per això declarem:

Que la Pau sigui la font de la inteligència social i individual per la fortalesa de l'esperit de la humanitat.
Que la por que volen instigar els extremistes, els fonamentalistes, els racistes i qualsevol forma de brutalisme mai guanyarà la batalla.
La nostra solidaritat per tots els afectats en l'atemptat de Barcelona, directament i indirectament.
El nostre condol pels familiars de les víctimes de l'atemptat de Barcelona.

Que la llum dels vius i dels morts sigui amb la Llum.
Que la Pau regni amb la temperança en tothom.

Avui més que mai TOTS SOM BARCELONA

Òscar Castro Garcia
President de l'Associació d'Amics de la UNESCO de LleidaEstimados amigos,

En nombre de la Asociación de Amigos de la UNESCO de Lleida, en nombre de la Comisión de Diálogo Interreligioso y como miembros representado de la Asamblea Municipal de las Religiones de Lleida y de la Red de Entidades de Diálogo Interreligioso de Cataluña

denunciamos:

La miserable acción terrorista yihadista de todo el mundo, últimamente expandida en Ouagadougou, Burkina Faso, y hoy desgraciadamente desarrollada en nuestra querida Barcelona.

La excretable acción asesina que, en nombre del Estado Islámico (ISIS), se está expandiendo por todo el mundo. La difamación y la tergiversación del sentido espiritual del Islam. Este quedará apoyado por las mentes y los corazones puros de los que aman más allá de los personalismos, de las etnias, y de la monopolización de la verdad.

Por eso declaramos:

Que la Paz sea la fuente de la inteligencia social e individual para la fortaleza del espíritu de la humanidad.
Que el miedo que quieren instigar los extremistas, los fundamentalistas, los racistas y cualquier forma de brutalismo nunca ganará la batalla.
Nuestra solidaridad para todos los afectados en el atentado de Barcelona, ​​directa e indirectamente.
Nuestro pésame por los familiares de las víctimas del atentado de Barcelona.

Que la luz de los vivos y de los muertos sea con la Luz.
Que la Paz reine con la templanza en todo el mundo.

Hoy más que nunca TOTS SOM BARCELONA

Òscar Castro Garcia
Presidente de la Asociación de Amigos de la UNESCO de Lleida


Dear friends,

On behalf of the Association of Friends of UNESCO of Lleida, on behalf of the Interreligious Dialogue Committee and as members represented by the Municipal Assembly of Religions of Lleida and the Network of Entities of Interreligious Dialogue of Catalonia

We denounce:

The miserable Jihadist terrorist action in the world, recently expanded in Ouagadougou, Burkina Faso, and today unfortunately developed in our beloved Barcelona.

The excruciating murderous action that, on behalf of the Islamic State (ISIS), is expanding all over the world. The defamation and distortion of the spiritual meaning of Islam. This will be supported by the pure minds and hearts of those who love beyond personalisms, ethnicities, and the monopolization of truth.

That's why we declare:

May Peace be the source of social and individual intelligence for the strength of the spirit of humanity.
That the fear of wanting to instigate extremists, fundamentalists, racists and any form of brutality will never win the battle.
Our solidarity for all those affected in the Barcelona attack, directly and indirectly.
Our condolences for the relatives of the victims of the Barcelona attack.

May the light of the living and of the dead be with the Light.
May Peace reign with temperance in everybody.

Today more than ever TOTS SOM BARCELONA

Òscar Castro Garcia
President of the Association of Friends of UNESCO of Lleida11 de juliol de 2017

RELLEU AL CAPDAVANT DE L'ASSOCIACIÓ UNESCO DE LLEIDA

Amb motiu de la marxa de la nostra ciutat del pare carmelita Jesús Sans, president de l’Associació UNESCO de Lleida, s'ha produït un canvi en la presidència d'aquesta associació i un reajustament en la seva junta. Oscar Castro, fins ara secretari, ha passat a ocupar la presidència.

L’Associació UNESCO de Lleida té com a objectiu fer conèixer els ideals de la UNESCO (Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura) i associar-se a les activitats de l’organització, fomentant iniciatives en els camps de l’educació, la ciència, la cultura i la comunicació.

El grup de diàleg interreligiós de la nostra ciutat, que va iniciar les seves activitats el 2003, es va adherir a UNESCO i ha seguit desenvolupant les seves activitats, aprofundint en el coneixement dels diversos grups i tradicions espirituals i religiosos de la nostra localitat, l'acostament des de la escolta i enteniment, sempre amb l'esperit d'aprendre, inspirar-nos i enriquir-nos entre tots, des del més profund respecte.

Actualment la comissió de diàleg interreligiós la coordina el que és actualment el vicepresident de l'Associació, Rafael Llobet. La persona que portará assumptes institucionals serà la vocal Isabel Serra.


En els últims mesos s'han afegit dues comissions a la junta, una de patrimoni cultural i una altra d'educació, en el marc de la cultura de la pau i el diàleg, valors afavorits per UNESCO a nivell mundial.

La comissió d'educació la coordina Milagros Marco i la comisió de patrimoni cultural la coordina Josep Tort.

Us convisdem a que pugueu conèixe'ns i participar en les nostres activitats, així com generar les vostres, seguint els patrons de bones pràctiques UNESCO.

Benvinguts sigueu tothom i bones vacances.

Òscar Castro Garcia
President UNESCOLleida


En la foto (de esquerra a dreta): Mohammed Kharbouch, Milagros Marco; Isabel Serra; Rafael Llobet; Jesús Sans; Josep Tort (al fons); Òscar Castro i Josep Riera.Passiu bé Pare Jesús

Fa just ara quinze anys que, anava buscant a algú que volgués desenvolupar un grup per tenir presencia en el Fòrum de les Cultures a l’any vinent. Era juny del 2003. Aquesta presència al Fòrum tenia un objectiu: desenvolupar diàleg interreligiós a Lleida. Vaig connectar amb moltes persones, fins que, vaig topar amb el lleidatà Francesc Torradeflot, secretari general de l’Associació UNESCO pel Diàleg Interreligiós de UNESCOCat, a Barcelona. Ell em va orientar amb les idees, i amb qui deuria de parlar. Em va recomanar veurem amb un carmelita descalç que feia poc temps que hi era en la Parròquia/Santuari de Santa Teresina, i que volia fer diàleg interreligiós a Lleida. Per fi podria tenir un aliat en el projecte pel Fòrum.

Va ser quan vaig conèixer al Pare Jesús Sans Compte, un home que, amb la seva alegria i afabilitat en va guanyar el cor. Vam parlar llarg i estès de crear un grup i reunir-nos a la sala de reunions de la pròpia parròquia. I ens vam posar a buscar grups de tradicions menors poc conegudes, incús desconegudes del tot per la societat de Lleida. Després de topar amb molts membres que, des del començament, es van unir per formar el Grup de Diàleg Interreligiós de Lleida, adherit a l’Associació UNESCO del Diàleg Interreligiós.

Van ser uns mesos de bogeria on el Para Jesús va poder aglutinar a membres de la comunitat Baha’i de Lleida, de l’Associació Espiritual Brahma Kumaris, del Grup de Zen Sanbo Betània, així com el Grup Soto Zen del Mestre Taisen Deshimaru, el Budisme Tibetà Nyingma (amb l’honor de tenir a l’única Lama de Catalunya Lama Yeshe Chödrön), la Tradició Hermètica – Filosofia Perenne, membres de la Comunitat Cristiana Catòlica, i una amiga de la comunitat jueva. Vam fer la primera trobada interreligiosa en gener del 2004, amb una exposició a la Biblioteca “Mirades pel Diàleg”, i vam portar a l’Auditori a un grup de música interreligiosa de Barcelona “Shirai” on es va poder gravar un segon CD del propi concert; així com també ens vam unir a la pregària interreligiosa coordinada pel Bisbat de Lleida per primer cop. Tots eren principiants, novells dinamitzant i organitzant esdeveniments, per atraure a Lleida el Fòrum de les Cultures, i tenir representació en el IV Parlament Mundial de les Religions que es feia al Fòrum, a l’estiu del 2004.

Jesús no es va tallar mai, va ser capaç de portar per primer cop a l’estat, i abans de Barcelona als grans tambors de Shumei Taiko Ensemble, que van omplir de vibració la Plaça Sant Joan a juliol del 2004.

Després de aquesta empremta que van deixar, tant a Lleida, com a Barcelona, i unint-nos a les idees del professor Raimón Panikkar en cor i esperit, vam començar un humil, però consistent camí cap al diàleg interreligiós des de una perspectiva plural i no-confessional. Aquesta postura va proporcionar al Pare Jesús més d’un pal a les rodes, sinó algun cas de denúncia inclús a altes esferes de l’Església . Poc després, al 2005 es sumarien, l’Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies,  l’Església Cristiana Adventista del Setè Dia, un membre del Judaisme (Messiànic), i finalment un membre de la comunitat Musulmana.
I en el 2005, la presidència de la Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO ens van donar l’oportunitat de deixar de ser un grup adherit a la UNESCO, per poder representar a la UNESCO en totes de les seves vessants (educació, ciències naturals i socials, patrimoni cultural i el diàleg interreligiós i intercultural) pensades amb el desenvolupament de la Cultura de la Pau.

Va formar part de l’ Assemblea Municipal de les Religions com a fundador des de 2005; i fins ara ha aportat el màxim possible de les seves accions. Amb ell ens vam atrevir de crear el IV Parlament Català de les Religions just aquestes dates de juny del 2009. Tota una aventura èpica...tot un èxit, on el diàleg sobre les dones en les religions van tenir veu pròpia. Es va culminar amb el manifest de Lleida, on es diu que la dona ha de ser honrada i validada en les seves condicions. Durant el temps que Jesús ha estat en la bretxa de la Parròquia /Santuari de Santa Teresina, com de l’arxiprestat de Gardeny, o com a Prior dels Carmelites a  Lleida no ha fallat mai... mai en fer la seva pastoral... no tan sols per ofici, sinó per vocació.

El Pare Jesús va assumir la presidència de la UNESCO a Lleida fins que... la pròpia comunitat carmelita l’han reclamat com a Prior a Badalona.  A vegades, l’obediència és una prova molt dura, doncs quan ja has fet arrels a un lloc, t’has de desarrelat i desafectar-te de tot el que has creat, de tot el que has dinamitzat, de les persones amb les que has col·laborat durant tot aquest temps.

I és que el Pare Jesús – o Papi Chus, com a ell l’agrada que li diguin – s’ha convertit en quelcom més que un mossèn. Jesús és un representat de l’espiritualitat en la societat lleidatana, en la societat catalana, i en el món mundial, si em puc donar la llicencia. Els seus viatges per tot el món – des de Vietnam, fins a Vancouver, passant per Japó, Tibet, Índia, Jerusalem, Colòmbia, i un llarg etc., fins i tot va arribar al Mont Athos – l’han adobat a ser un ciutadà del món, o millor dit un cosmopolita, en seu veritable sentit estoic, de sentir que tots els éssers humans en la seva diversitat formen part d'una única comunitat, basada en una moralitat compartida. Diversitat inclosa en la societat lleidatana, i una moralitat descrita en l’ètica universal de Hans Küng per la diversitat de les cultures, que recolza la idea de “tractar als demés com vulguis ser tractat”; tot i que Jesús l’ha transformat també en “tractar als demés com l’altre vol ser tractat”.

La valentia, la gosadia, el coratge, la revolució... feta amb una eloqüència discursiva i acompanyada d’un somriure que et contagia sense poder remeiar-lo... Així és Papi Chus.  T’arrossega a on ell vol... i et fa partícip d’alguna activitat que és per tothom, que és pels demés, menys per ell mateix. Per la parròquia, o per la Fundació Pare Palau, o per l’Hospital de Santa Maria, o pel Bisbat... Jesús t’esperona amb el seu carisma als seus braços, plens de generositat, plens de gratitud, plens d’autèntic amor a la humanitat, a la humanitat lleidatana, a qualsevol hora.
La seva marxa és una oportunitat per tots nosaltres que hem estat al seu costat, tant en la UNESCO, com en el Consorci del Turó de la Seu Vella, com en l’Assemblea Municipal de les Religions (on va ser membre fundador). Però també a l’IREL, al Bisbat (ha sigut Arxipreste de Gardeny al menys dos convocatòries) i a un llarg etcètera que hauran de recapitular moltes de les seves lliçons de vida creativa i dativa. Inclús un dels seus amics,  el nostre alcalde Ros, en el seu silenci d’ofici, ha rebut la saviesa pràctica de Jesús per a que sigui útil per les seves funcions més enllà de la “politeia” quotidiana.

Gràcies a la intervenció del Pare Jesús, en Josep Tort, que en aquells dies dirigia el Consorci del Turó de la Seu Vella, va oferir-me una oportunitat per demostrar que el Turó de la Seu Vella pot arribar a ser Patrimoni Mundial de la Humanitat. Amb ells dos i amb el director de la Càtedra UNESCO de la UdL, en Josep Maria Llop, vam arribar a lluitar contra certes evidències que llastraven aquesta possibilitat. I ho vam aconseguir, en aquesta primera fase.
Volia dir tantes coses sobre Jesús, que no cabria en el diari sencer. Tan sols espero que tots els que hem pogut gaudir de la seva llum, que no se’ns oblidi mai les lliçons que ens ha donat. I que el seu savoir faire sigui guspira pel nostre camí.
Passiu bé Mr. Chips... Passiu bé Papi Chús... Bona nit i bona sort.

Lleida, 26 de juny de 2017
29 d’abril de 2017

El proper dimecres dia 3, a les 20 h, tindrà lloc en la Parròquia/Santuari de Santa Teresina, la reunió de diàleg interreligiós. Aquest cop, serà la tradició cristiana catòlica la que presentarà el seu treball de compromís social a la ciutat de Lleida.

L'acte el presentaran la delegada de ecumenisme i diàleg interreligiós del Bisbat de Lleida, Francesca Agustí Farreny, i el Pare Jesús Sans Compte, ocd i president de UNESCOLleida.

L'entrada és lliure


20 d’abril de 2017

ACTE DE PRESENTACIÓ DE LES COMISSIONS DE L’ASSOCIACIÓ UNESCO DE LLEIDA I ACTIVITATS DE LES ESCOLES ASSOCIADES A LA UNESCO

Dilluns dia 24 d’abril, a les 18:30 h. tindrà lloc en la sala d’actes de la Parròquia / Santuari de Santa Teresina,  la presentació de:

La comissió de Patrimoni Cultural de l’Associació UNESCO de Lleida amb la presència del seu coordinador, Josep Tort i Bardolet.

La comissió d’Educació de l’Associació UNESCO de Lleida, amb la presència del seu coordinador, Òscar Castro Garcia.

Les activitats de la commemoració del Dia Internacional dels Monuments i Llocs Històrics, per part de les Escoles Associades a la UNESCO en Lleida, amb la presència del seu portaveu, Valeri Mallol Agulló.

L’acte el conduirà el president de l’Associació UNESCO de Lleida, el pare Jesús Sans Compte, OCD.

Amb l’actuació de la Coral Gospel de Lleida.

11 d’abril de 2017